Podmienky ochrany osobných údajov

Kto je prevádzkovateľom a kde sa na nás môžete obrátiť?

Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvam pri poskytovaní mojich služieb vaše osobné údaje.

Moje podmienky ochrany osobných údajov sa vzťahujú na každého, kto ma kontaktuje za účelom poskytnutia ponuky, využije moje školenie, niektorú z mojich služieb alebo navštívi moju webstránku.

Vaším kontaktným bodom na zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb som ja, Katarína Tichá a môžete ma kontaktovať na e-mailovej adrese: info@pravoskatarinou.sk.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadim primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov („GDPR”), ktoré upravuje aj vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na mňa vzťahujú, ako aj ďalšími predpismi.

Chcem sa objednať na konzultáciu

 • info@pravoskatarinou.sk
 • +4210911787072
 • Prečo spracúvam osobné údaje?

  Osobné údaje potrebujem spracúvať, aby som bola schopná plniť moje povinnosti:

  • z právnych predpisov,
  • zo zmluvných vzťahov s klientmi a zmluvnými partnermi,
  • z oprávnených záujmov, ktoré sledujem.

Čo to znamená konkrétne?

a. Vaše osobné údaje spracúvam v prípade, ak ma kontaktujete s dopytom mojich služieb. V tom prípade mi poskytujete zväčša vašu e-mailovú adresu, meno, priezvisko, telefónny kontakt a obsah vašej požiadavky.
Tieto údaje potrebujem spracúvať po nevyhnutnú dobu na vybavenie vašej požiadavky. Pokiaľ sa na spolupráci nedohodneme, vaše údaje budem spracúvať najdlhšie 2 mesiace od našej poslednej komunikácie, následne ich zlikvidujem.
Tieto údaje spracúvam na základe plnenia predzmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

b. Vaše osobné údaje potrebujem spracúvať aj v prípade, ak sa následne stanete mojim klientom a dohodneme sa, že vám poskytnem moje služby.
V tomto prípade budem spracúvať vaše kontaktné a fakturačné údaje, ako aj komunikáciu a podklady, ktoré ste mi poskytli na účely dodania mojich služieb.
Tieto údaje potrebujem spracúvať, aby som vám mohla poskytnúť účasť na mojich školeniach alebo poskytnúť ďalšie moje služby, fakturovať ich, resp. uchovať na daňové účely.
Tieto údaje uchovávam počas doby poskytovania služieb a po dobu, ktorú odo mňa vyžadujú právne predpisy (väčšinou počas 10 rokov od posledného poskytnutia služby, v zmysle daňových predpisov).
Tieto údaje spracúvam na základe plnenia zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) alebo na účely splnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

c. Ak sa rozhodnete zostať so mnou v kontakte a získavať tak informácie a novinky zo sveta GDPR a mediácie prostredníctvom newslettra, použijem vašu e-mailovú adresu a zaradím ju do môjho mailing listu.
Tento údaj spracúvam na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), ktorý môžete kedykoľvek vziať späť. Túto možnosť máte aj v každom doručenom newslettri.

Podrobnejší prehľad mojich účelov a právnych základov nájdete nižšie.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvam osobné údaje?

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Poskytovanie mojich služieb:
poradenské služby a konzultácie
nastavenie podmienok ochrany súkromia
školenia.

¹Plnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a ²Prevažujúce oprávnené záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Poskytovanie služieb a podpory zákazníkom online
online kontaktný formulár
zákaznícka podpora a optimálne fungovanie webstránky
bezpečnosť
základné meranie návštevnosti webstránky.

Prevažujúce oprávnené záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) Plnenie zákonnej povinnosti, (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Marketingové a PR účely
zasielanie informácii a noviniek prostredníctvom newslettra,
vykonávanie analýz za účelom použitia získaných dát na určovanie následnej marketingovej a obchodnej stratégie,
zvyšovanie kvality v oblasti poskytovania služieb.

Súhlas a prevažujúci oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. a) a f) GDPR)

Účtovné a daňové účely
(uchovanie daňových dokladov pre potreby správy daní)

Splnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov
(právna agenda)

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Vybavovanie podnetov, žiadostí a sťažností

Splnenie zákonných povinností čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Aké sú kategórie príjemcov osobných údajov? Kto sú moji sprostredkovatelia?

Osobné údaje mojich zákazníkov a iných fyzických osôb sprístupňujem len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. môjmu poskytovateľovi účtovných služieb a softvérovej podpory, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Sprostredkovateľmi myslím mojich zmluvných partnerov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mojom mene (napríklad môj poskytovateľ IT podpory). Vždy sa vopred uistím, že konkrétny sprostredkovateľ je pre mňa a mojich zákazníkov vhodný na poskytnutie konkrétnej služby, najmä či poskytuje dostatočné garancie bezpečného a legálneho spracúvania údajov,. Sprostredkovatelia, ktorých som vybrala, odo mňa získavajú iba osobné údaje v rozsahu, ktorý je absolútne nevyhnutný.

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín (t. z. krajín mimo EÚ, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska) realizujem len v nevyhnutných prípadoch, a to vždy v súlade s požiadavkami GDPR. Využívam  služby niektorých popredných dodávateľov ako Google, LLC., Meta a Microsoft Corporation, a to najmä na marketingové a štatistické účely. Títo dodávatelia a ich zariadenia sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických, ktoré sú považované za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany. V mnohých prípadoch dáta fyzicky nemusia opúšťať servery lokalizované v EÚ, avšak spracúvanie z dôvodu sídla dodávateľa môže podliehať právnemu poriadku v tretej krajine. Tieto cezhraničné prenosy preto vykonávam len v striktnom súlade s právnymi predpismi (najmä GDPR). Podrobnejšie informácie sú vám k dispozícii v dokumente: Informácie o používaní súborov cookies.

Ako o vás získavam osobné údaje?

Ak ste môj zákazník, vaše osobné údaje najčastejšie získavam priamo od vás. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov zákazníkom môže mať vplyv na moju schopnosť poskytnúť zákazníkovi moju službu alebo produkt.

V prípade, ak s vami uzatváram zmluvu o poskytnutí služieb, môže byť poskytnutie vašich osobných údajov zmluvnou povinnosťou, najmä v súvislosti s dostatočnou identifikáciou zmluvných strán alebo komunikáciou medzi zmluvnými stranami. Rozhodnutie uzatvoriť zmluvu alebo vstúpiť do rokovania o zmluve je dobrovoľné. Poskytnutie osobných údajov je síce dobrovoľné, ale neposkytnutie môže mať za následok neuzavretie zmluvy alebo neposkytnutie požadovanej služby.

 • Aké sú kategórie osobných údajov, ktoré spracúvam?

  Spracúvam iba bežné kategórie osobných údajov, najmä:

  • identifikačné a kontaktné údaje zákazníka alebo iných osôb v rámci zmluvných vzťahov,
  • údaje o histórii objednaných služieb a komunikácie so zákazníkom, alebo
  • údaje o používaní webstránky a mojich profilov na sociálnych sieťach zbierané priamou komunikáciou alebo pomocou súborov cookies.

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávam?

Nevyužívam profilovanie ani žiadne automatizované spracúvanie osobných údajov.

Aké oprávnené záujmy sledujem pri spracúvaní osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov sledujem nasledovné oprávnené záujmy:

ÚČEL SPRACÚVANIA

SLEDOVANÉ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY

Právne a zmluvné účely

zmluvy, právne záležitosti, GDPR

Bezpečnosť

zákaznícka podpora a optimálne fungovanie webstránok

Marketingové a PR účely

základné meranie návštevnosti webstránok
zvyšovanie povedomia a dobrého mena (PR)

Ako dlho uchovávam vaše osobné údaje?

Osobné údaje týkajúce sa zákazníka uchovávam vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu zákazníka ako dotknutej osoby najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Z tohto dôvodu som vymedzila nasledovné všeobecné doby uchovávania:

Účel spracúvania osobných údajov

Všeobecná lehota uchovávania údajov

Právne a zmluvné účely

Počas trvania zmluvného vzťahu so zákazníkom a následne 10 rokov od jeho skončenia

Bezpečnosť

Počas využívania webstránky www.pravoskatarinou.sk

Účtovné a daňové účely

10 rokov nasledujúcich po roku vzniku účtovného dokladu obsahujúceho osobné údaje.

Marketingové a PR účely

Do odvolania súhlasu, resp. do jedného roka odo dňa začatia spracúvania.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Na ochrane vašich osobných údajov mi záleží, a preto sa usilujem o ich zabezpečenie prostredníctvom opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom elektronickej žiadosti.

Zákazník, resp. dotknutá osoba, má právo:

namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré spracúvam na právnom základe oprávnených záujmov alebo proti spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu. V prípade podania námietky alebo na vyžiadanie vám rada preukážem závery z môjho balančného testu preukazujúce prevahu sledovaného oprávneného záujmu.

kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, čím nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba máte právo žiadať odo mňa ako prevádzkovateľa

prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,

vymazanie osobných údajov, ktoré spracúvam, podľa čl. 17 GDPR,

obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR,

oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenia údajov aj ďalším príjemcom podľa čl. 19 GDPR,

odovzdanie/prenosnosť údajov, ktoré ste mi poskytli podľa čl. 20 GDPR v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte, ktoré sú spracúvané automatizovane, a ktoré sú zároveň spracúvané na základe zmluvy alebo súhlasu.

Každá dotknutá osoba má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je primárne Úrad na ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje dozorného orgánu v SR: Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 12 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, telefón: +421 /2 3231 3214

Zmena podmienok ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov pre mňa nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré som vám povinná poskytnúť, sa môžu meniť. Z tohto dôvodu si vyhradzujem možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť. Túto zmenu vám dám do pozornosti oznámením na tejto webstránke.

Katarína Tichá, Bratislava, 2023