Mediácia

Nenechajte si sporom pokaziť značku, renomé, budúce možnosti. Buďte to vy, kto rozhodne o výsledku sporu. Ako? Mediáciou v bezpečnom a dôvernom prostredí. Udržateľný je nový najlepší. Platí to aj pre vaše obchodné a pracovné vzťahy.

Obchodné spory

Ukončenie spoločného podnikania, neuhradené pohľadávky, neoprávnené zásahy do obchodného mena a dobrej povesti, porušenie obchodného tajomstva, spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi, autorské práva.

Pracovné spory

Konflikty medzi zamestnancom a vedením, medzi zamestnancami navzájom, medzi zamestnávateľom a odbormi, neplatnosť skončenia pracovného pomeru, náhrada mzdy.

Chcem sa objednať na konzultáciu

 • info@pravoskatarinou.sk
 • +4210911787072
 • Výhody obchodnej mediácie:

  • Neutrálne posúdenie – obrátenie sa na neutrálnu stranu, ako je mediátor, umožňuje stranám ponechať si kontrolu nad výsledkom, za účasti profesionálnej asistencie.
  • Náklady – strany si náklady rozdelia. V neposlednom rade, mediácia je oveľa rýchlejšia ako súdne konanie, čo znamená menej účtovaných hodín.
  • Flexibilita – v mediácii možno použiť vynachádzavosť strán pri dosahovaní dohody. 
  • Prívetivosť – na rozdiel od súdneho konania, v mediácii nestojí jedna strana proti druhej, ale jedna strana pracuje s druhou stranou na dosiahnutí vzájomne výhodného výsledku.
  • Dôvernosť – súdne konanie je v zásade verejné. Avšak čokoľvek poviete v rámci mediácie, je dôverné. Ak sa váš spor týka citlivých tém, napr. obchodného tajomstva, mediácia je lepším riešením.
 • Typy prípadov, ktoré je možné riešiť obchodnou mediáciou:

  • Mediácia v prípade bankrotu
  • Zamestnanecká mediácia
  • Poistná mediácia
  • Mediácia na pracovisku
  • Realitná mediácia
  • Mediácia pre malých podnikateľov
  • Stavebná mediácia.

Obchodná mediácia zahŕňa nepreberné množstvo možných scenárov,  nie je možné ju jednoducho definovať. Stranami zúčastnenými na obchodnej mediácii môžu byť jednotlivci, majitelia spoločností, banky, dodávatelia, poisťovne, realitné kancelárie alebo ich rôzne kombinácie.

Obchodná mediácia: čo je to presne a ako to môže pomôcť biznisu?

Vedenie biznisu je náročné. Potrebujete uvažovať o stratégii udržania a rastu vášho podnikania. Potrebujete zvládnuť denné činnosti a riadiť zamestnancov. Čeliť klientom, podpisovať zmluvy, poskytovať záručné služby. Vedenie biznisu zahŕňa potenciálne vystavenie sa konštantným konfliktom (nepríjemná záležitosť so zmluvou, konflikt medzi zamestnancami alebo napäté vzťahy medzi vami a vašim dlhoročným dodávateľom). Bez ohľadu na okolnosti sporu, kľúčové je urovnať konflikt a predísť ďalšiemu šrámu na biznise.

Avšak niekedy (našťastie, nie príliš často) vznikne spor či už so zamestnancom, medzi zamestnancami, s klientom alebo dodávateľom. Čo robiť v prípade obchodného sporu? Ako konať ako líder, ktorý chráni svoj biznis? Ak je súdne konanie menej ako ideálne vzhľadom na jeho dlhé trvanie a značné náklady, existuje možnosť urovnať spor dostupnejšou a rýchlejšou cestou? Existuje a jeho benefity predstavujú oveľa viac ako len dostupnosť a rýchlosť.

Mediácia vám môže pomôcť urovnať váš spor mimo súdu. Účelom tohto  menej formálneho procesu je zaistiť, aby boli vypočuté záujmy všetkých strán a umožniť im prostredníctvom produktívneho dialógu dospieť k vlastnému riešeniu. Získanie kontroly nad výsledkom sporu je iba jedným z mnohých benefitov mediácie, ktoré prevyšujú súdne konanie. Ďalšími sú úspora času a peňazí, skutočnosť, že ide o menej nepríjemný proces, ktorý je navyše dôverný a viac orientovaný na postupy, ktoré sú zamerané na úpravu vzťahu a predchádzanie vzniku ďalšieho konfliktu. Výsledkom mediácie je písomná, podpísaná dohoda, v ktorej všetky strany súhlasia s najlepším, vzájomne výhodným riešením.